Generelle handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser for Compu Partner.

 1. Anvendelsesområde

Nærværende generelle vilkår for Compu Partner er gældende for al
samhandel med Compu Partner, herunder også terminal abonnementsaftaler.

For lejevilkår for Compu Partners produkter henvises endvidere til særskilte vilkår.

 1. Digital aftaleindgåelse

Ved accept af nærværende vilkår erklærer kunden at have læst og forstået vilkårene, og kunden er særlig opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder for så vidt angår ejendomsforbehold, værneting, begrænsninger i forhold til Compu Partners produktansvar og Compu Partners ansvar i øvrigt.

Ved accept af nærværende vilkår accepterer kunden, at aftalen kan indgås via e-mail (elektronisk post) og at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. Dette er bindende for kunden, som var det fremsendt med almindelig post.

 1. Ejendomsret og ejendomsforbehold

Produkterne er Compu Partners ejendom indtil endelig betaling har fundet sted og kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand. Der tages således gyldigt ejendoms-forbehold i det leverede udstyr, indtil endelig betaling af det fulde fakturabeløb har fundet sted.

 1. Ordrebekræftelse

På baggrund af kundens ordre via digital aftale eller skriftlig aftale, fremsender Compu Partner en skriftlig ordrebekræftelse enten pr. brev eller pr. mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til Compu Partner senest 5 arbejdsdage fra ordredato ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig for kunden.

 1. Leverancens omfang

Leverancen omfatter det udstyr, der er bestilt via digital eller skriftlig aftale og er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt.

 1. Betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms og levering. Medmindre andet aftales særskilt er betalings betingelsen netto kontant.

 1. Betaling mv.

Betaling til Compu Partner skal ske til aftalte tidspunkt på det sted som Compu Partner anviser til betaling jf. faktura.

Ved forsinket betaling opkræves, udover forfalden saldo rente af det forfaldne beløb.

Renten svarer til den gældende procesrente med et tillæg iht. Rentelovens § 5.

Ved køb betales alle licenser, forbrugs- og serviceaftaler for 12 måneder forud.

Ved leje betales alle licenser, forbrugs- og serviceaftaler samt lejebeløb 3 måneder forud.

Se yderligere vilkår under “Lejevilkår for Compu Partners produkter pkt. 9”.

Betaling af abonnementsaftale afregnes kvartalsvis forud, medmindre andet aftales særskilt. Der fremsendes en faktura til kunden den 20. i hver måned eller nærmeste efterfølgende hverdag. Såfremt en betaling ikke modtages rettidigt, er kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens § 5.

 1. Manglende betaling

Ved kundens manglende betaling af forfaldne fakturabeløb er Compu Partner berettiget til at afbryde forbindelsen til de produkter der ikke er betalt abonnement for, herunder, men ikke begrænset til, touchterminaler, kasseterminaler, dankortterminaler, internet-forbindelser, mobile enheder m.v. Dette sker uden yderligere varsel og Compu Partner kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte produkter.

Tab af data anses for indirekte tab. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til Compu Partners til enhver tid gældende prisliste, som udleveres til kunden efter anmodning til Compu Partner.

Manglende betaling anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvilket berettiger Compu Partner til at ophæve aftalen uden yderligere varsel.

 1. Oplysninger

Compu Partner er berettiget til, at indhente generelle kreditoplysninger om kunden.

Kunden er bekendt med og godkender, at der foretages en generel kreditvurdering før aftalers indgåelse og Compu Partner kan på den baggrund afvise et kundeforhold.

Desuden accepterer kunden, at Compu Partner registrerer kredit- og personoplysninger, som oplyst fra kunden, i Compu Partners kundedatabase.

Compu Partner har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at kunden er bruger af Compu Partners produkter.

 • Returret

Der er 14 dages returret på standardprodukter købt via handel på Compu Partner’s webshop – dog undtaget produkter specialtilpasset til kunden. Returretten regnes fra den dag, produktet er modtaget. Såfremt produkterne er taget i brug, betales et beløb for kundens forbrug af produktet. Returfragt betales af kunden og produktet skal returneres i original emballage.

 • Mangler

Kunden skal straks efter levering af produkter foretage kontrol af udstyret – Kunden skal uden unødigt ophold og inden 8 dage fra levering tage kontakt til Compu Partner for udbedring af eventuelle fejl og mangler. Efter Compu Partners konstatering af fejl eller mangler påbegyndes udbedringen uden unødigt ophold. Fejlbehæftede produkter udskiftes ved ombytning for Compu Partners regning, såfremt det kan godtgøres at fejlen ikke skyldes kundens misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for kundens regning. Såfremt det ikke kan godtgøres at produkterne var fejlbehæftede ved levering udbedres fejl i henhold til serviceaftale (se særlige vilkår herfor i separat aftale) eller efter regning.

Compu Partner yder 6 måneders reklamationsret.

 • Godkendelser

Compu Partner står overfor kunden inde for, at produkter på et hvert tidspunkt overholder alle godkendelses- og certificeringskrav fra leverandører og myndigheder.

 • Ansvarsbegrænsning

Compu Partner’ eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Compu Partner har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder fx driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende. Endvidere er Compu Partner evt. erstatningsansvar begrænset til produkternes eller ydelsernes anskaffelsespris.

 • Tredjemands rettigheder

Compu Partner indestår for, at de leverede produkter ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Indeståelse herfor forudsætter, at kunden straks giver Compu Partner skriftlig meddelelse, når kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at kunden bistår Compu Partner under sagen i fornødent omfang.

 • Immaterielle rettigheder

Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent-eller ophavsret, til Compu Partners produkter. Dette gælder for såvel maskinel, som for programmel. Det er ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i produkterne. Dette gælder både maskinel og programmel.

 • Overdragelse

Compu Partner kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge indgåede aftaler til tredjemand.

 • Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører. Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt. Såfremt det omtalte forhold hindrer Compu Partner i overholdelse af aftalen i et tidsrum, der overstiger 3 måneder, kan aftalen annulleres af begge parter med 14 dages varsel.

 • Ændringer

Vilkår iflg. denne aftale kan kun fraviges skriftligt.

 • Misligholdelse

Misligholdes abonnementsaftalen, kan Compu Partner ophæve denne med øjeblikkelig virkning. Som misligholdelse anses:

 • Kunden undlader at betale aftalte beløb i henhold til kontrakt.
 • Kunden disponerer i strid med denne kontrakts bestemmelser.
 • Kunden misbruger eller vanrøgter Compu Partners produkter.
 • Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af produkterne.
 • Kunden tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde manglende betalingsevne.

Ved manglende betaling er Compu Partner endvidere berettiget til at afbryde forbindelsen til de produkter, der ikke er betalt abonnement for. Dette sker uden yderligere varsel og Compu Partner kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte forbindelser.

Tab af data anses for indirekte tab. genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til Compu Partners til enhver tid gældende prisliste, som udleveres til kunden efter anmodning til Compu Partner.

 • Tvister

Tvister mellem Kunden og Compu Partner afgøres efter dansk ret og med Retten i Vejle som værneting i 1. instans.

 Virksomhedsoplysninger:

Compu Partner
Ny Boder 27
7080 Børkop

telefon: 4554 6636
cvr: 32604544

 

Betingelser for leje

Betingelser for leje af Compu Partners produkter.

 1. Parterne

Disse vilkår er foruden Compu Partners generelle vilkår gældende mellem Compu Partner, som udlejer og kunden jf. aftalen, som lejer.

 1. Det lejede

Disse vilkår omhandler leje af produkter som specificeret i aftalen indgået mellem parterne.

 1. Digital aftaleindgåelse

Ved accept af nærværende vilkår erklærer kunden at have læst og forstået vilkårene, og kunden er særlig opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder for så vidt angår ejendomsforbehold, værneting, begrænsninger i forhold til Compu Partners produktansvar og Compu Partners ansvar i øvrigt. Ved accept af nærværende vilkår accepterer kunden, at aftalen kan indgås via e-mail (elektronisk post) og at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. Dette er bindende for kunden, som var det fremsendt med almindelig post.

 1. Ejendomsretten til det lejede

Det lejede er og forbliver udlejers ejendom og må ikke af lejer udlånes, udlejes, pantsættes, sælges eller på anden måde overdrages til tredjemand. Lejeren må ikke fjerne det lejede fra sin bopæl, eller flytte det uden forudgående samtykke fra udlejer. (gælder dog ikke mobile terminaler) udlejeren er berettiget til at kontrollere det lejedes stand og tilstedeværelse. Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede betragtes værdiangivelsen i Compu Partners vejl. prisliste som det lejedes værdi.

 1. Lejeperiode

Lejeperioden løber fra lejeaftalen underskrives indtil den opsiges. Lejekontrakten er dog uopsigelig for lejer i de første tolv måneder, hvorefter den kan opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.

 1. Mangler

Såfremt det lejede er mangelfuldt eller fejlbehæftet ved levering, skal lejeren uden unødigt ophold og inden 8 dage fra leveringen tage kontakt til udlejer for udbedring af fejl og mangler. Udbedring påbegyndes uden unødigt ophold efter konstatering af fejl/mangler.

Tekniske indgreb og service på produktet må kun udføres af udlejer, eller af en af denne, anvist montør. Service som følge af misbrug eller fejlbetjening betales af lejer. Der ydes ingen reduktion i lejen for den tid, det lejede ikke kan anvendes som følge af opståede fejl. Der ydes ikke erstatning for skader forvoldt af det lejede produkt.

 1. Aflevering

Såfremt lejeren ikke reklamerer inden 8 dage efter leveringen forudsættes det lejede modtaget i god og forsvarlig stand og lejer er ved lejemålets ophør forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen, uden anden forandring eller forringelse end den der påføres ved almindeligt brug. Såfremt det lejede eller dele heraf på grund af tilintetgørelse, bortkomst eller af hvilken som helst anden grund ikke tilbageleveres i kontraktmæssig stand, ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig til at godtgøre udlejer værdien af det lejede (jf. værdien fastsat i lejeaftalen) eller godtgøre udlejer den skete forringelse af det lejede.

 1. Forsikring

Lejeren er til enhver tid forpligtet til for egen regning at have det lejede forsikret mod enhver skade af det lejedes fulde værdi i henhold til gældende prisliste.

 1. Betaling

Betaling sker månedsvis forud via faktura. Der fremsendes en faktura til lejer hver den. 20 i måneden eller herefter nærmeste hverdag. Såfremt en betaling ikke modtages rettidigt, er lejer forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. rentelovens § 5.

Hvor to eller flere personer er angivet som lejere, hæfter disse solidarisk for lejens betaling samt effekternes værdi.

 • Køb af det lejede produkt

Lejer er til hver en tid i aftaleperioden berettiget til at købe det lejede produkt. Ved køb af det lejede produkt fratrækkes 50 % af den betalte leje fra vejledende udsalgspris på købstidspunktet, dog minimum kr. 500,00.

 • Misligholdelse

Misligholdes kontrakten kan udlejer opsige denne med øjeblikkelig virkning.

Som misligholdelse anses:

Lejers manglende rettidige betaling af den kvartalsvise leje.

Lejers misbrug eller vanrøgt af det lejede.

Lejers manglende forsikringsdækning af det lejede.

Lejer tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde manglende betalingsevne.

Ved ophævelse af kontrakten har udlejer ret til at forlange det udlejede tilbageleveret øjeblikkeligt, evt. ved fogedens hjælp. Omkostninger ved afhentning og inddrivelse af evt. skyldige beløb betales af lejeren.

 • Tvister

Tvister mellem Kunden og Compu Partner afgøres efter dansk ret og med Retten i Vejle som værneting i 1. instans.